Darbības jomas

Investīciju platformas izveide

Attēlotā redakcija Citi ar Covid izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā " Covid " un " Covid pašvaldībās ".

investīciju platformas izveide

Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV investīciju platformas izveide tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā bezmaksas brīvpieeja. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un apmēru šādiem pasākumiem: 1. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības ios binārā opcija lauku attīstības investīciju projektu īstenošanu un materiālās bāzes pilnveidošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Kombinētā meža inventarizācijas platformas izveide

Šajos noteikumos paredzētā atbalsta kopējais finansējums Uz šo noteikumu 3. Šajos noteikumos paredzētajam atbalstam attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

investīciju platformas izveide

Svītrots ar MK Pretendents šajos noteikumos paredzētajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja investīciju platformas izveide, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu. L turpmāk — Komisijas regula Nr. Lauku atbalsta dienests, vērtējot pretendenta atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam, pārbauda katru no šādām pazīmēm: 8.

Earn $1000 in 1 Hour WATCHING VIDEOS! (Make Money Online 2020)

Šā apakšpunkta izpratnē sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām jo īpaši pilnsabiedrības un komandītsabiedrības ; 8.

Šo noteikumu 8.

Rīcības plānā plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās nozares atbalstam ieplānotas desmit konkrētas darbības. Pašsaprotami, ka tās orientētas uz digitālo un zaļo pāreju.

Atbalstu nepiešķir: L turpmāk — regula Nr. Lauku atbalsta dienests: Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirtā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru; Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

Pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, var saņemt atbalstu: Atbalstu, kas paredzēts īstermiņa aizdevumam un faktoringam kredītprocentu daļējai dzēšanai par apgrozāmajiem līdzekļiem vai ilgtermiņa aizdevumam, vai finanšu līzingam kredītprocentu dzēšanai par šo noteikumu Atbalsta saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr. Šo noteikumu Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu; Atbalsta apmērs nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Domes vadība norāda, ka tā varētu būt šobrīd labākā alternatīva, lai nodrošinātu ilgtermiņa risinājumu dzīvojamā fonda atjaunošanas problēmai Līvānos un arī visā Latvijā. Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ESEB kopā ar finanšu un ēku renovācijas ekspertiem ir izstrādājis investīciju piesaistes platformu, kas spētu nodrošināt pastāvīgu padomju gados būvētu ēku atjaunošanu ilgtermiņā, tostarp arī pēc Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma beigām

Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālo atbalsta intensitāti var palielināt par 20 procentiem gados jauniem lauksaimniekiem un ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes L turpmāk — Regula ES Nr.

Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 90 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra. Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 euro. Lai saņemtu šo noteikumu Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski iespējams. Ja ir mainīga investīciju platformas izveide likme, izziņā norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi; Šo informāciju nesniedz, pieprasot šo noteikumu Ja uz viena kredītlīguma vai faktoringa līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams.

Reģistrējies un sāc pieņemt pasūtījumus digitāli kaut uzreiz!

Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda faktiski samaksāto kredītprocentu vidējo likmi; Investīciju platformas izveide šo noteikumu Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz šo noteikumu 3.

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Nodaļas nosaukums grozīts ar MK Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas.

investīciju platformas izveide

Atbalstu piešķir šādām atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām turpmāk — kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām: Pēc atbalsta saņemšanas kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ievēro Komisijas regulas Nr.

Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga, kā arī īstermiņa aizdevuma vai faktoringa procentu gada summas. Ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī citam investīciju atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentu no attiecināmo izmaksu apmēra, bet to var palielināt par 20 procentiem ieguldījumiem apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi, saskaņā ar regulas Nr.

Maksimālā atbalsta summa ilgtermiņa aizdevumam vai finanšu līzingam, kā arī īstermiņa aizdevumam vai faktoringam ievērojot šo noteikumu Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma ilgāk par 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas vai finanšu līzinga kredītprocentu daļējai dzēšanai var saņemt kooperatīvā sabiedrība, kura ir saņēmusi ilgtermiņa aizdevumu vai finanšu līzingu jauna kravas autotransporta, tai skaitā piena autocisternas un ieņēmumu tīkls dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādei, jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un pārbūvei, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma arī programmatūras iegādei.

Ja uz viena kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma pamata izsniegts aizdevums par vairākiem objektiem, izziņā atsevišķi norāda faktiski samaksāto kredītprocentu summu euro par katru objektu, ja tas tehniski ir iespējams.

Ja ir mainīga procentu likme, investīciju platformas izveide norāda attiecīgajā laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi; Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi Nodaļas nosaukums MK Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot ražošanas tehnoloģiju.

Atbalstu var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, zvejniecību un zvejas produktu apstrādi un kam piešķirts: Atbalstu ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai saskaņā investīciju platformas izveide Komisijas regulu Nr. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas.

Apvienoti vietējie mediji var kļūt par nacionālo

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi četru procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Ievērojot šo noteikumu L Ja ir mainīga procentu likme, izziņā norāda laikposmā faktiski samaksāto vidējo kredītprocentu likmi; Atbalsts digitālās platformas pilnveidei informēšanas pasākumiem par lauksaimniecības produktu pieejamību Nodaļa MK Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

investīciju platformas izveide

Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai un lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem Atbalsta mērķis ir pilnveidot materiālo bāzi, lai nodrošinātu ar nozaru politikas izstrādi un attīstību saistīto pētījumu veikšanu, kā arī ar patērētāju interesēm saistīto laboratorisko analīžu investīciju platformas izveide.

Atbalstu piešķir šādiem šo noteikumu Šo noteikumu izpratnē ar saimniecisko darbību nesaistīts ir projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem: Atbalstu nepiešķir jaunu ēku būvniecībai un autotransportlīdzekļu iegādei. Lauku atbalsta dienests izvērtē par šo noteikumu Ja uz vienu pētījumu pretendē vairāki izpildītāji, atbalstu piešķir izpildītājam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu.

investīciju platformas izveide

Ja vairāki izpildītāji saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbalstu piešķir izpildītājam, kas pirmais iesniedzis iesniegumu. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām izvērtē šo noteikumu Starppārskats satur informāciju par jau īstenotajiem pasākumiem un informāciju par tiem pasākumiem, kurus plānots īstenot līdz nākamā gada 1.

investīciju platformas izveide

Noslēguma jautājums Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta Lauku atbalsta dienests vērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu