Saistītie raksti

Konkrēta iespēja,

Interneta ieņēmumi iesācējiem mājās jāatver konts Valsts kasē projekta maksājumu veikšanai Komersantiem iespēja atvērt kontu komercbankā. Iespēja projekta kontu atvērt bankā, ar kuru komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība, tādējādi saīsināts projekta konta atvēršanai patērējamais laiks.

Darba laika un uzdevumu uzskaites sistēma

Marts ESF finansējuma saņēmējiem netiešie projekta izdevumi jāpamato ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem. Netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšana Eiropas Sociālā fonda projektos.

Daugavpils\u0026 Saskaņa pamatīgi izgāžas mīlinoties ar Maskavu

Vairs nav jāsniedz Eiropas Sociālā konkrēta iespēja projekta netiešo izmaksu pamatojošie dokumenti, kā rezultātā finansējuma saņēmējiem mazāks administratīvais slogs un iespēja ātrāk atgūt finansējumu. Finanšu analīze jāveic projektos virs 0,2 milj. Finanšu analīze projektos virs 1 milj.

Internetbankai ir divi standarta režīmi

Atvieglota projekta sagatavošana finansējuma saņēmējam. Līgumu par projektu īstenošanu slēgšanai paredzētas 30 darba dienas. Samazināts līgumu slēgšanai paredzētais laiks — 15 darba dienas, ja lēmumā par projektu nav nosacījumu, un 15 darba dienas pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar nosacījumu.

Ātrāka projekta īstenošanas uzsākšana.

Lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi

Grozījumu veikšana projektā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas — 25 darba dienas. Grozījumu veikšana projektā pēc līguma noslēgšanas — 20 darba dienas. Iespēja ātrāk veikt grozījumus projektā. Maijs Projektus pēc pašfinansēšanas shēmas varēja īstenot arī komersanti. Precizēts to ES fondu finansējuma saņēmēju loks, kuri projektus konkrēta iespēja īstenot pēc pašfinansēšanas shēmas, izslēdzot no tās komersantus.

Konkrēta iespēja atbalsta projektos līdz izdevumu iesniegšanai EK jāatmaksā gan ES fondu, gan valsts budžeta līdzfinansējuma daļa, tādējādi komersantiem ir iespēja ievērojami ātrāk saņemt ES fondu finansējuma atmaksu no EK. Jūlijs Dažādās ES fondus administrējošajās iestādēs ir atšķirīgas projekta iesnieguma noformēšanas prasības un projekta īstenošanas gaitā projekta dokumentācijas noformēšanas prasības.

Vienotas prasības visās iestādēs ar projektu saistītajiem dokumentiem: Ieteikumi līgumiem ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu sagatavošanai; Maksājumus pamatojošiem dokumentiem. Vienlīdzīgas un visiem saprotamas prasības, kā rezultātā samazināts administratīvais slogs finansējuma saņēmējiem.

Nozīmīgākās internetbankas funkcijas

Augusts Sarežģīta neatbilstību administrēšanas sistēma: Informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijai tika iesniegta tikai papīra formā; Neatbilstošos izdevumus var norakstīt izdevumos, ja neatbilstošus izdevumus nav iespējams ieturēt no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un vienam projekta vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 50 latus.

Optimizēta procedūra, kādā ziņo par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām: Ziņošana par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Komisijai EKizmantojot EK izveidotu datu bāzi; Neatbilstības var norakstīt izdevumos, ja summa nepārsniedz 85 latus.

konkrēta iespēja

Samazināts administratīvais slogs neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saņēmējiem, gan ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. Optimizēta darba prakse un informācijas aprite starp ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, kā rezultātā atbildīgāka un pārdomātāka ES fondu projektu īstenošana.

Septembris Interesentiem ierobežota pieeja informācijai par valsts pārvaldes iestāžu ES fondu projektu iesniegumiem.

Sistēmas apraksts

Veikti grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā, pilnveidojot tiesisko regulējumu attiecībā uz informācijas pieejamību, ja projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde. Konkrēta iespēja grozījumiem tiešās valsts pārvaldes un Sabiedrības integrācijas fonda projekta iesnieguma lieta, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu ir vispārpieejama informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc projekta iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Interesenti var pieprasīt informāciju par valsts pārvaldes iestāžu ES fondu projektu iesniegumiem jau vērtēšanas procesā, un informāciju var saņemt konkrēta iespēja par visu projekta iesniegumu kopumā. Tādējādi tiek būtiski veicināta informācijas atklātība sabiedrībā, kas saistīta ar valsts pārvaldes iestāžu plānotajiem ES fondu projektiem un līdzekļu izmantošanu kopumā.

konkrēta iespēja

Novembris Izdevumu deklarāciju sagatavoja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde. Izdevumu deklarāciju sagatavo sertifikācijas iestāde. Paātrināta izdevumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EK, līdz ar to paātrināta maksājumu plūsma projektos.

Finansējuma saņēmējiem maksājuma pieprasījumi jāsagatavo latos. Finansējuma saņēmējiem ir dota iespēja, ievērojot laba ideja nopelnīt naudu konkrēta iespēja, sagatavot maksājuma pieprasījumu un saņemt ES finansējuma atmaksu eiro.

Ja būtu iespēja izvēlēties konkrētu vakcīnu pret Covid-19, kura tā būtu?

Finansējuma saņēmējam iespēja ātrāk saņemt ES atmaksu pilnā apmērā ar novērstu valūtas kursa risku par projektā ieguldīto finansējumu. Jāpārbauda visi maksājuma pieprasījumi. Noteikta iespēja veikt maksājuma pieprasījumu pārbaudes izlases veidā. Turpmāk plānotie pasākumi Nepilnības netiešo izmaksu piemērošanas nosacījumos, nav izpildītas visas Eiropas Komisijas prasības. Grozījumi MK noteikumos Nr. Atvieglota netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana, jo tiks ieviesti skaidri, matemātiski kritēriji ārpakalpojumu ietekmes izvērtēšanai uz netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

  1. Lai izslēgtu nepiederošu personu piekļuvi datiem, izveidota daudzpakāpju drošības sistēma ar speciālu datu pārraides protokolu SSL - Secure socket layer.
  2. Rīgā
  3. Darba likumā noteikta iespēja mazāk maksāt par virsstundām Stājas spēkā
  4. - Darba laika un uzdevumu uzskaites sistēma
  5. Nav depozīta bināro iespēju piemaksu

Iepirkumu pirmspārbaudes ES fondu projektos izlases veidā veic tikai Iepirkumu uzraudzības birojs. Liela daļa atklāto neatbilstību ES fondu projektos saistīti ar pārkāpumiem iepirkumu jomā. Papildus IUB veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes valsts budžeta iestāžu projektiem.

konkrēta iespēja

Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, jo lielākais skaits pārkāpumu ir tieši publiskā sektora realizētajos projektos. Nav noteikta atbildīgā institūcija par atzinumu sniegšanu un sūdzību izskatīšanu iespējamo pārkāpumu gadījumos iepirkumos, kas veikti saskaņā ar Plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.

Tiks ieviests efektīvāks lēmumu apstrīdēšanas mehānisms nekā tas ir pašreiz, tai skaitā nodrošinot atzinumu sniegšanu, kā arī sūdzību izskatīšanu iespējamo pārkāpumu gadījumos.

  • Biežāk uzdotie jautājumi Konkrēta iespēja, YouTube politikas Ziņošana un politiku piemērošana Konfidencialitātes un drošības centrs Autortiesību un tiesību pārvaldība Videoklipu bloķēšana konkrētās teritorijās Šajā rakstā aprakstītās funkcijas ir pieejamas partneriem, kuri izmanto YouTube satura pārvaldniekulai pārvaldītu savu ar autortiesībām aizsargāto saturu.
  • Iespēja sarakstīties ar kolēģiem Horizon vidē Horizon saziņa Atjaunots 5 vērtējumi Skatījumi Sākot no

Tādējādi tiks nodrošināta publisko resursu efektīva, pārredzama izmantošana, atbilstoša uzraudzīšana, kā arī pasākumu nodrošināšana, lai novērstu pārkāpumu un krāpšanas gadījumus, nepieciešamības gadījumā saucot pie atbildības, lai atgūtu nepareizi izmaksātos līdzekļus.