Cik daudz naudas drīkst pārskaitīt radiem un paziņām?

Papildu ģimenes ienākumi

Saturs

Izmanto, izmaksājot ienākumu par nodotajiem metāllūžņiem likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.

papildu ģimenes ienākumi

Ienākuma veida kods paredz IIN aprēķinu. Ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas izņemot nekustamo īpašumu Papildu ģimenes ienākumi, izmaksājot ienākumu par fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas kustamas lietas pārdošanu piemēram, mēbeles, apģērbs u.

Ienākuma veida kods ir informatīvs. Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas Izmanto, izmaksājot ienākumu par zemes, dzīvokļa vai ēkas iznomāšanu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.

papildu ģimenes ienākumi

Kodu lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicējs arī tad, ja ir paziņota saimnieciskā darbība. Kodu lieto, ja papildu ģimenes ienākumi izmaksā saimnieciskās darbības veicējam. Ienākumi no citas saimnieciskās darbības Izmaksājot saimnieciskās darbības ienākumu, kam nav noteikts atsevišķs kods konkrētam saimnieciskās darbības veidam, Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.

papildu ģimenes ienākumi

Kodu lieto, ja saimnieciskās darbības ienākumu izmaksā fiziskai personai, kura izmaksas brīdī nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kuras saimnieciskā darbība ir apturēta, bet saimnieciskā darbība ir bijusi pakalpojuma sniegšanas vai preču piegādes brīdī. Kodu lieto, ja ieņēmumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, vai patentmaksas maksātājiem.

Ienākumi no uzņēmuma līguma, izņemot ienākumus, kas gūti saimnieciskās darbības ietvaros Izmanto, izmaksājot ienākumu no uzņēmuma līguma likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.

papildu ģimenes ienākumi

Kodu lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas iznomāšanas, izīrēšanas Izmanto, izmaksājot ienākumu par kustamā īpašuma piemēram, iekārtas, transportlīdzekļa, lopu u. Kodu lieto, ja ienākumu izmaksā fiziskai personai, kas nav saimnieciskās darbības veicēja. Ienākumu veida kods ir informatīvs.

papildu ģimenes ienākumi

Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdotajiem kokmateriāliem un augoša meža atsavināšanu personai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. Kodu lieto, ja ienākumu izmaksā saimnieciskās darbības veicējs.

papildu ģimenes ienākumi

Autoratlīdzība, kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem un citu tiesību pārņēmējiem Ienākumi no mantinieku autoratlīdzības likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Nepiemēro izdevumu normas. Ienākums no pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas ķermeniskas vai bezķermeniskas pārdošanas Izmanto, izmaksājot ienākumu par pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas ķermeniskas vai bezķermeniskas pārdošanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.

\

Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas Lieto īpašuma pircējs, kam ir pienākums sniegt paziņojumu, izmaksājot ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, neatkarīgi no tā, vai īpašums atsavināts brīvprātīgā veidā vai piespiedu tiesu izpilde, maksātnespējas processkā ienākuma saņēmēju norādot kapitāla aktīvu īpašnieku.

Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas Izmanto, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību pārdošanas atsevišķs kods konkrētajam kapitāla aktīvam, ienākums labāko darījumu centru vērtējumi pārējo kapitāla aktīvu, izņemot nekustamā īpašuma, atsavināšanas deklarējams ar kodu Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Ienākums no kapitāla aktīvu izņemot nekustamo īpašumu un ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas Izmanto, lai deklarētu ienākumu, kas ir apliekams ar IIN, par kura samaksu ir atbildīgs ienākuma saņēmējs likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.

Satversmes tiesas spriedums Par Ministru kabineta Konstatējošā daļa 1. Ministru kabineta

Piemēram, izmaksājot ienākumu no ieguldījumu zelta pārdošanas. Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas Izmanto, izmaksājot autoratlīdzību, ja autoratlīdzības saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu Ienākumi no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums Ienākuma veida nosaukums.

Iedzīvotāji piepelnās: lielākā daļa papildus algai nopelna līdz 50 eiro Papildu ģimenes ienākumi Nodarbību saraksts Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1.