Eurosistēmas speciālistu gada decembra makroekonomiskās iespēju aplēses euro zonai

Peļņa internetā 2022. gada prognozē. Izmaiņas nodokļu regulējumā no gada - LV portāls

Šodien, 1. Likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Jaunais Grāmatvedības likums attiecas uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām.

Ar likumu pilnveidots un paplašināts pastāvošais regulējumu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā prioritāte salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra formā.

Precizētas līdzšinējās prasības inventarizācijas veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī uzņēmuma vadītāju pienākumi un tiesības. Jaunajā regulējumā ietvertas arī regulas prasības par datu brīvu apriti, un paredzēts, ka grāmatvedības dokumentus elektroniski varēs glabāt Latvijas vai arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā.

Likumā iekļauta arī ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtība, kā arī paredzēta ārpakalpojuma grāmatvežu publiska reģistra vešana, ko veiks Valsts ieņēmumu dienests VID. Jaunajā regulējumā paredzēta arī administratīvā atbildība par pārkāpumiem grāmatvedības jomā, un administratīvo sodu, tāpat kā līdz šim, varēs piemērot VID un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Jauns likums tika pieņemts, lai normatīvais regulējums grāmatvedības jomā atbilstu juridiskās tehnikas prasībām, ietverot likumā lietoto terminu plašāku skaidrojumu, likuma mērķi un darbības jomu, kā arī pilnveidotu tam pakārtotos Ministru kabineta noteikumus. Jauns regulējums nepieciešams, ņemot vērā arī informācijas tehnoloģiju attīstību un grāmatvedības datorprogrammu un informācijas datorsistēmu programmatūras attīstību un arvien plašāku to pielietojumu uzņēmumu grāmatvedībā.

Tāpat būtiski, ka mūsdienās ir mainījusies grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanas, aprites un glabāšanas, kā arī grāmatvedības reģistru kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas prakse. No šodienas līdz Līdz šim neapliekamais minimums bija eiro mēnesī, bet pensionāriem - eiro mēnesī. Izmaiņas peļņa internetā 2022. gada prognozē daļa no Grozījumi arī noteic kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests Noteiktas arī citas izmaiņas IIN piemērošanā, tostarp no aplikšanas ar nodokli atbrīvotas atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros piešķirtie granti par ēkas energoklases uzlabošanu un tehniskās palīdzības saņemšanu.

Finanšu ministrija FM paaugstinājusi Latvijas ekonomikas izaugsme FM izstrādātās makroekonomisko rādītāju prognozes Ekonomikas izaugsmes prognoze balstās uz pieņēmumu, ka līdz šā gada rudenim tiek sasniegts pietiekams vakcinācijas līmenis, lai izvairītos no Covid trešā viļņa, un netiek atjaunoti ierobežojumi slimības izplatības mazināšanai.

Tāpat ar nodokli neapliks līdzfinansējumu privātmāju iedzīvotājiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajām siltuma un ūdens apgādes sistēmām un kanalizācijas tīkliem.

Ģimenes pabalsts par vienu bērnu pieaugs līdz 25 eiro un par diviem bērniem - līdz eiro Šodien stājas spēkā grozījumi, pateicoties kuriem pieaugs ģimenes valsts pabalsta apmērs un mainīsies tā izmaksas specifika.

Ģimenes valsts pabalsta reforma paredz, ka no šodienas par vienu bērnu no gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalsts mēnesī būs 25 eiro, par diviem bērniem - eiro 50 eiro par katru bērnupar trijiem bērniem - eiro 75 eiro par katru bērnu.

Par četriem un vairāk bērniem pabalsts būs eiro mēnesī par katru bērnu. Vienlaikus no šī gada ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam persona saņem ģimenes valsts pabalstu, nevis kā līdz šim - atkarībā no tā, kurš pēc kārtas bērns ir piedzimis.

peļņa internetā 2022. gada prognozē

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, Plānotais saņēmēju skaits, kuri saņems ģimenes valsts pabalstu no šodienas būs Vienlaikus ģimenes valsts pabalstu jaunajā apmērā turpmāk Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSAA aprēķinās un izmaksās automātiski, līdz ar to pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara. Finanšu matemātikas variants skaidroja, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena līdz 20 gadiem ģimenes valsts pabalstu saņem.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs. Situācijā, ja laulātie audzina bērnus no iepriekšējām attiecībām, no šodienas būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam, kurš nav bērna bioloģiskais vecāks.

Savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Kā uzsver VSAA, ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem nav tiesību.

Stājas spēkā grozījumi likumā par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts daudzbērnu ģimenēm Šodien stājas spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzību likumā par kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns vai persona ar invaliditāti. Iepriekš likums noteica, ka Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina karšu izsniegšanu daudzbērnu ģimenēm. Savukārt minētās programmas īstenošanas kārtību, tai skaitā daudzbērnu ģimenes apliecības piešķiršanas, izmantošanas, peļņa internetā 2022.

gada prognozē arī anulēšanas gadījumus un kārtību noteica Ministru kabinets.

Tiesību akts zaudēs spēku

Turpmāk plānots atteikties no termina "daudzbērnu ģimenes apliecības", to aizvietojot ar "goda ģimenes apliecības", savukārt Ministru kabinets noteiks tās izsniegšanas, anulēšanas gadījumus un kārtību, kā arī ierobežojumus apliecības saņemšanai.

Vienlaikus Sabiedrības integrācijas fonds nodrošinās valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" īstenošanu, sniedzot atbalstu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.

Tas nepieciešams, lai novērtētu ieguldījumu un vairotu prestižu sabiedrībā, kā arī veicinātu un atbalstītu pašvaldību, komersantu un citu personu brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā.

  1. Bināro opciju taktika 60 sekundes
  2. Autoratlīdzības nodokļi gadā un deklarēšanas kārtība - LV portāls
  3. Lielās Prognozes | Izdevniecība "Rīgas Viļņi"
  4. Ienākumi, izmantojot interneta vietni
  5. Cik daudz robots ir paredzēts tirdzniecībai biržā
  6. Omikrona varianta parādīšanās ir palielinājusi šo nenoteiktību.
  7. Strādāt internetā bez ieguldījumiem iesācējiem
  8. Par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem.

Plānots, ka Ministru kabinets līdz nākamā gada LETA jau ziņoja, ka Latvijas Goda ģimenes programmas mērķis ir veicināt un atbalstīt pašvaldību, komersantu un citu personu brīvprātīgu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm. Kopumā Puses varēs rakstveidā vienoties par citu lietošanas maksas apmēru.

Maksājums arī nevarēs būt mazāks par 50 eiro. Ja Likumiskās zemes lietošanas tiesības regulēs likums, un to īstenošanai nav nepieciešama līguma slēgšana, kā arī vienoties par dažādiem jautājumiem ir iespējams, ja ir pušu saskanīga griba.

Ja vienošanās nav iespējama, ir piemērojami likuma noteikumi. Minimālā lietošanas maksa 50 eiro gadā nav jāreizina ar zemes vai būves kopīpašnieku skaitu. Ja zemes īpašnieks ir zināms, sasniedzams un ir zināma lietošanā esošās zemes platība, samaksa ir jānodrošina ēkas īpašniekam pašam, negaidot, kad zemes īpašnieks uzsāks kādas darbības.

Proti, ēkas īpašnieks pats aprēķina maksas apmēru un nodrošina tās samaksu atbilstoši likumā noteiktajiem termiņiem.

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru , un gadam

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā ir vēlams dzīvokļu īpašniekiem sazināties ar pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemt lēmumus par to, kā tiks īstenotas likumiskās zemes lietošanas tiesības, bet ja dzīvokļa īpašnieks vai būves kopīpašnieks nemaksā savu maksas daļu, tam papildus ir jāatbild par šādām izmaksām - kopīpašnieka identificēšana, maksas daļas aprēķināšana un paziņošana par neizpildītu saistību.

Likumiskā maksa ir maksājama par katru ceturksni uz priekšu. Ir iespējams vienoties par citiem maksāšanas termiņiem, ja abas puses to vēlas. Ja konkrētajā gadījumā likumiskās lietošanas tiesības stājas spēkā Tas attieksies arī uz piespiedu nomas maksu, ko līdz šim noteica vienošanās vai tiesas nolēmums par zemes un būves īpašnieku savstarpējām tiesiskajām attiecībām. Likumiskās zemes lietošanas tiesības stājas spēkā trīs posmos, atkarībā no situācijas.

peļņa internetā 2022. gada prognozē

Likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas Likumā esošais nomas regulējums aizstāts ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot skaidrākas pušu starpā esošās tiesiskās attiecības, kā arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai, norāda pieņemto izmaiņu autori Tieslietu ministrijā.

Līdz šim jautājumi par dalīto īpašumu tika regulēti vairākos normatīvajos aktos. Savukārt ar pieņemtajiem grozījumiem visas dalītā īpašuma attiecības tiks regulētas vienā likumā, vienkāršojot pušu tiesiskās attiecības un atsakoties no nepieciešamības slēgt līgumus.

Likumā nostiprinātas arī pušu tiesības un pienākumi, tostarp būvniecības un uzturēšanas jomā. Noteikts, ka likumiskajās zemes lietošanas tiesībās būves īpašniekam ir pienākums rūpēties par lietošanā esošo zemi, kā arī uzņemties nastas un apgrūtinājumus, kas gulstas uz zemi, izņemot reālnastas, ķīlas tiesības un parādus, kas guļ uz zemi, kā arī to blakus prasījumus.

Būves īpašniekam uz tā lietošanā esošās zemes bez zemes īpašnieka piekrišanas ir tiesības būvēt palīgēkas un inženierbūves, kas nepieciešamas būves ekspluatācijai, kā arī ceļus, laukumus un ārtelpas elementus.

Šādas būves ir uzskatāmas par patstāvīgas būves blakus lietām, un šīs tiesības neattiecas uz tādu būvniecību, kas prasītu mainīt būves īpašnieka lietošanā esošās zemes platību vai robežas vai radītu nekustamā īpašuma apgrūtinājumus ārpus lietošanā esošās zemes platības. Jaunais regulējums būs piemērojams arī gadījumos, kad attiecības regulē tiesas nolēmums vai beztermiņa līgums.

Search Results

Kā aģentūru LETA informēja parlamenta Preses dienestā, pašlaik dalītā īpašumā kopumā atrodas vairāk nekā būvju, kas atrodas uz aptuveni 70 zemju. No tām ir privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas dzīvokļu. Līdz ar to dalītā īpašuma problemātika skar ievērojamu skaitu nekustamo īpašumu īpašnieku valstī.

Vienlaikus šodien stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kuros saistībā ar iepriekš pieņemto regulējumu par dalīto īpašumu paredzēts par diviem mēnešiem pagarināt zemes likumiskās lietošanas maksas veikšanu, ja starp īpašniekiem nebūs citas vienošanās.

Likumā noteikts, ka, ja nav citas vienošanās, likumiskā lietošanas maksa par zemes lietošanas tiesībām par Grozījumu autori iepriekš skaidroja, ka izmaiņas nepieciešamas, lai konkrētajos gadījumos maksājumu termiņu pārceltu no 1.

Palielina ārstniecības personu zemākās mēnešalgu likmes No šodienas palielinātas zemākās mēnešalgas un speciālās piemaksas veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, kam veselības nozares budžetā piešķirti papildu 35 peļņa internetā 2022. gada prognozē eiro. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem paredz, ka Minētais regulējums par zemākajām mēnešalgām attiecas uz ārstniecības personām, kuras strādā valsts vai pašvaldību iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātajās kapitālsabiedrībās, kas sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Tāpat tas attiecas uz tām ārstniecības personām, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī uz medicīnas asistentiem, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbinātajiem tiesu medicīnas ekspertiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem un Ieslodzījumu vietu pārvaldē strādājošām ārstniecības personām.

Kā apgalvo Veselības ministrija, darba samaksas palielinājums veselības nozarē strādājošiem ir ministrijas prioritāte un viens no svarīgākajiem faktoriem, lai risinātu darbinieku trūkumu veselības aprūpē.

peļņa internetā 2022. gada prognozē

Jau ziņots, ka To nosaka Izmaiņas nozīmē, ka no 1. Ziņu kods ir Savukārt, ja SIA valdes loceklim opciju riska prēmija noteikta atlīdzība un par viņu ir veicamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tad EDS jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, norādot ziņu kodu 11 - darba ņēmēja statusa iegūšana. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā, ja nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa PVN maksātājs, bez izmaiņām varēs turpināt darboties individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

UIN maksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra - tikai tad, ja SIA sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām. UIN deklarāciju aizpilda un sar ieņēmumi internetā maksā tajā mēnesi, kurā veidojas nodokļa bāze.

Stājušās spēkā vairākas izmaiņas akcīzes jomā Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" no šodienas ir spēkā vairākas izmaiņas akcīzes jomā. Vairākām akcīzes preču grupām - tabakas izstrādājumiem, tostarp cigaretēm, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem - mainītas akcīzes nodokļa likmes, bet mazajām vīna, alus un sidra darītavām nodoklis samazināts uz pusi.

No šodienas mainās arī akcīzes nodokļa likmes piemērošanas kārtība bezalkoholiskajiem dzērieniem un etilspirtam, kuru satur uztura bagātinātāji.

AUNS Kādam var būt aktuāli mantojumi vai apdrošināšanas. Tāpat arī janvāris var būt labs mēnesis, kad apgūt jaunas zināšanas par sava pamatkapitāla stiprināšanu.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta VID aplēsēm likmes paaugstināšanās tabakas izstrādājumiem cigarešu paciņas cenu 20 cigaretes paciņā, cena 3,6 eiro varētu palielināt par 0,13 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli PVNpaciņas ar 10 cigāriem vai cigarillām cenu - par 0,13 eiro, 40 gramu smēķējamās tabakas paciņas cenu - par 0,27 eiro, bet 6,2 gramu karsējamās tabakas paciņas cenu - par 0,35 eiro.

VID norāda, ka šodien tabakas izstrādājumu inventarizācija jāveic visiem tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem komersantiem, izņemot mazumtirgotājus, līdz Savukārt 1. Akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem cenu varētu paaugstināt peļņa internetā 2022.

gada prognozē 0,06 eiro 1,3 mililitru e-šķidrumam, par 0,1 eiro divu mililitru e-šķidrumam un par 0,48 eiro 10 mililitru e-šķidrumam.

Nikotīna spilventiņiem 16,8 gramu iepakojumā cena varētu pieaugt par 0,41 eiro, bet 18 gramu iepakojumā - par 0,44 eiro. VID norāda, ka 1. Turpmāk bezalkoholiskajiem dzērieniem akcīzes nodoklis tiks piemērots atkarībā no cukura satura dzērienā.

Izmaiņas neskar bezalkoholisko dzērienu definīciju, tāpēc ar akcīzes nodokli apliekamie objekti nemainās, bet mainās tikai akcīzes nodokļa piemērošanas kārtība - atbilstoši cukura saturam dzērienā. No šodienas akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem par litriem ar cukura saturu līdz astoņiem gramiem neieskaitot uz mililitriem būs 7,4 eiro, bet ar cukura saturu no astoņiem gramiem ieskaitot uz mililitriem - 14 eiro.

Personām, kas veic darbības ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un kurām 1. No šodienas akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēros uztura bagātinātājiem, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz mililitrus.

No šodienas akcīzes nodokli peļņa internetā 2022. gada prognozē visiem uztura bagātinātājiem, kas satur etilspirtu, neatkarīgi no etilspirta daudzuma produktā, ja iepakojuma vienība pārsniedz mililitrus, piemērojot akcīzes nodokļa likmi eiro par litriem absolūtā spirta. Uztura bagātinātāju inventarizācija 1.

Līdz Tāpat turpmāk par mazo vīna darītavu viena gada laikā saražotajiem hektolitriem vīna, mazo alus darītavu saražotajiem 10 hektolitriem alus un mazo raudzēto dzērienu jeb sidra darītavu saražotajiem hektolitriem raudzēto dzērienu būs jāmaksā tikai puse no likumā noteiktās nodokļa likmes.

Lai ietaupītu uzņēmumu līdzekļus un laiku, likumā atcelts akcīzes nodokļa samaksas termiņš, kas līdz šim bija noteikts dienas par saņemtajām akcīzes nodokļa markām.

Tādējādi akcīzes nodoklis turpmāk ir maksājams pēc faktiski marķēto preču vienību skaita, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā.

Izmaiņas likumos, kas skars daudzus iedzīvotājus 2022.gadā

Tāpat likumā paredzēta iespēja iznīcināt akcīzes nodokļa markas, nenoņemot tās no preču iepakojuma, un šajā gadījumā saņemt atpakaļ samaksāto akcīzes nodokli. Likumā arī sakārtots jautājums attiecībā uz naftas produktu kā atkritumu apriti, izslēdzot no likuma normas par eļļas atkritumiem.

Tādējādi tiks nodrošināts, ka naftas produktu atkritumu aprite, piemēram, savākšana, apsaimniekošana, pārstrāde, reģenerācija vai paglabāšana noritēs atbilstoši vides aizsardzības normatīvu prasībām un to vairs neregulēs akcīzes jomas normatīvi.

2022년 세계를 전망하다 (KBS_2022.1.1.방송)

Peļņa internetā 2022. gada prognozē likumā paredz nodrošināt akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanā vienādu pieeju neharmonizētajām akcīzes precēm un no konkurences aspekta - aizstājējproduktiem, paredzot akcīzes nodokļa atbrīvojumu elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, to sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem līdzīgi kā kafijai, bezalkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Likuma grozījumi ietver izmaiņas arī saistībā ar citiem jautājumiem, tostarp vienotas terminoloģijas izmantošanu, normu precizēšanu saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un citiem.

Samazinātā likme netiks piemērota tādu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei, kuri ir ar erotisku un pornogrāfisku raksturu, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana un kas pilnīgi vai galvenokārt sastāv no videosatura vai mūzikas.

Samazinātās likmes piemērošana ir Kultūras ministrijas iniciatīva, lai veicinātu kvalitatīvu grāmatu un periodisko izdevumu pieejamību sabiedrībai un to daudzveidību, tādējādi nodrošinot sabiedrības kultūras, izglītības un informētības vajadzības.

Zāļu kompensācijas sistēmā iekļauti līdzekļi reto slimību ārstēšanai Šodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", ar kuriem reto slimību ārstēšanai paredzētie līdzekļi iekļauti zāļu kompensācijas sistēmā.

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Veselības ministrijā, izmaiņas nepieciešamas, jo secināts, ka līdzšinējā sistēmā, kad reto slimību ārstēšanai paredzētos medikamentu iepirkumus veic Bērnu klīniskā universitātes slimnīca BKUSnav pietiekamas elastības, ienākot tirgū jaunam, lētākam medikamentam pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu. Tāpat bija apgrūtināta zāļu pieejamība, jo pacients līdz šim zāles varēja saņemt tikai BKUS.

peļņa internetā 2022. gada prognozē

Tādēļ, lai uzlabotu pašreizējo sistēmu, izveidots atsevišķs, vienots kompensējamo zāļu saraksts reto slimību pacientiem. Šāda kompensējamo zāļu nodrošināšanas kārtība, ministrijas ieskatā, veicinās procesa caurskatāmību, jo, lai sāktu apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, par visām reto slimību ārstēšanai paredzētajām zālēm būs nepieciešams Zāļu valsts aģentūras izmaksu efektivitātes atzinums.

Izmaiņas nodokļu regulējumā no gada - LV portāls

Peļņa internetā 2022. gada prognozē ministrijā norāda, ka zāļu ražotājiem un pacientiem tagad ieviesti skaidri noteikumi zāļu iekļaušanai, kā arī pārrunu ceļā ar ražotāju valstij būs iespēja panākt pēc iespējas zemāku cenu, kā arī sarakstā varēs iekļaut gan jaunas zāles, gan paplašināt pacientu loku jau iepriekš sarakstā iekļautām peļņa internetā 2022.

gada prognozē. Šāda kārtība, ministrijas uztverē, uzlabos arī plānošanu un peļņa internetā 2022. gada prognozē elastīgāku finanšu plūsmu, vienlaikus sekmējot racionālu un elastīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī uzlabos un atvieglos pacientiem zāļu pieejamību - zāles pacienti varēs saņemt tuvāk savai dzīvesvietai aptiekā.

FM paaugstina prognozes: šogad IKP augs par 3,7%, 2022. gadā – par 5%

Ministru kabineta noteikumos precizēta kārtība attiecībā peļņa internetā 2022. gada prognozē "C" sarakstā iekļauto zāļu apmaksu, nosakot, ka zāļu kompensācija tiek nodrošināta visiem pacientiem pēc tiesiskās vienlīdzības principa.

Precizēta kārtība zāļu cenu pārskatīšanai reizi ceturksnī, kā arī veikti redakcionāli precizējumi, lai svītrotu normas, kas novecojušas vai novērstu to dublēšanos.

Atvieglotas vairākas prasības kases ieņēmumu un izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai Ar jauniem Ministru kabineta MK noteikumiem "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai" no šī gada atvieglotas vairākas līdz šim spēkā bijušas prasības. Jauni MK noteikumi bija nepieciešami, lai prasības saskaņotu ar jauno Grāmatvedības likumu. Jaunajos noteikumos atvieglotas prasības attiecībā uz kases ieņēmumu vai izdevumu ordera parakstīšanu un noteikts, ka tie jāparaksta tikai kasierim, ar kuru uzņēmums ir noslēdzis līgumu, kurā noteikti viņa pienākumi un atbildība.