Kursu katalogs: Starptautiskā tirdzniecība

Tirdzniecības kurss. TIRDZNIECĪBAS NAMS "KURŠI" SIA - Daugavpils | Bosch piederumi profesionālajiem elektroinstrumentiem

tirdzniecības kurss

Show full item record Abstract Ārējās tirdzniecības bilance ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, lai analizētu valsts ārējo tirdzniecību, kā arī tā ir svarīga daļa no maksājumu bilances. Latvijas ārējās bilances saldo jau vairākus gadus ir bijis negatīvs Pēc pasaules bankas datiemtāpēc šajā darbā tiek apskatīts kādi faktori vispār ietekmē ārējo tirdzniecības bilanci un kā valūtas kurss teorētiski varētu ietekmēt valsts ārējo tirdzniecības bilanci.

Diplomdarba mērķis ir izvērtēt valūtas tirdzniecības kurss ietekmi uz Latvijas ārējo tirdzniecību no Pirmajā nodaļā vispārīgi tiek aprakstīta ārējā tirdzniecība, imports un eksports, valūtas kurss, kurš tiks ņemts par pamatu regresijas vienādojumam. Otrā nodaļa veltīta Latvijas tirdzniecības un makroekonomisko rādītāju analīzei, kā arī Eksporta un importa struktūrai un partneriem.

tirdzniecības kurss

Trešā darba nodaļa veltīta regresijas analīzei ar iespējamo modeli, kuru varētu piemērot, lai noteiktu kā valūtas kurss ietekmē ārējo tirdzniec;ibas bilanci izmantojot ADF testu, Johansena kointegrācijas testu un ARDL modeli.

The foreign trade balance is one of the most important indicators for analyzing a country's foreign trade, and it is also an important part of the balance of payments.

Tirdzniecības Nams Kurši SIA

Latvia's external trade balance has been negative for several years according to the World Bank dataso this paper examines what factors affect the foreign tirdzniecības kurss balance in general and how the exchange rate could theoretically affect the country's foreign trade balance. The aim of the diploma thesis is to evaluate the impact of tirdzniecības kurss exchange rate on Latvia's foreign trade from tobased on Real effective exchange rate and GDP per capita in Latvia and foreign GDP.

The first chapter describes in general terms foreign trade, imports and exports, the exchange tirdzniecības kurss, which will be used as the basis for the regression equation.

tirdzniecības kurss

The second chapter is devoted to the analysis of Latvia's trade and macroeconomic indicators, as well as the structure and partners of exports and imports. The third chapter is devoted to regression analysis with a possible model that could be applied to determine how the exchange rate affects the foreign trade balance using the ADF test, the Johansen cointegration test and the ARDL model.

tirdzniecības kurss