Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Tirgotājs tirdzniecībā

Green Energy Solar panels Elektroenerģijas tirdzniecība Tirgotājs pārdod elektroenerģiju Klientam, bet Klients pērk elektroenerģiju atbilstoši Līguma noteikumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības tiesības un pienākumus elektroenerģijas tirdzniecībai mājsaimniecībām.

  • Uzsākt Krievijā ražotās elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā var tirgus dalībnieks, kurš papildus augstāk minētajām prasībām ir izpildījis šādas prasības: ir paziņojis pārvades sistēmas operatoram par plāniem sākt tirdzniecību ar Krievijas elektroenerģiju un gatavību izpildīt visas formalitātes saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību ar Krieviju, paziņojumam jāizmanto standartforma, kas pieejama šeit: Paziņojuma vēstule elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju ir noslēdzis Vienošanos par grozījumiem ar pārvades sistēmas operatoru noslēgtajā Sistēmas lietošanas līgumā, kurā ir iekļauti nepieciešamie grozījumi saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecību ar Krieviju.
  • Daina Zalamane 1.
  • Elektroenergijas tirdzniecibas liguma visparigie noteikumi - Enefit Latvija
  • Lietoti Auto | Automašīnu Tirdzniecība | unimars-hotel.lv

Klients un Tirgotājs vienojas, ka šie Noteikumi papildina un paskaidro Līguma īpašos noteikumus. Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošie tiesību aktos noteiktie nodokļi, tai skaitā Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas. Līdz ar izmaiņām Elektroenerģijas nodokļa likmē vai citu maksājumu, kas saistīti ar elektroenerģijas iegādi, piemērošanā, Pusēm ir tiesības prasīt Līgumā atrunātās elektroenerģijas cenas vai papildu maksājumu identiskas izmaiņas.

Puses informē viena otru par savu rekvizītu maiņu, kas nepieciešama Līguma izpildei, nosūtot informāciju uz Līgumā norādīto kontaktpersonu e-pasta adresēm, vai veicot izmaiņas pašapkalpošanās portālā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas.

tirgotājs tirdzniecībā

Visa Līgumā paredzētā korespondence paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi utt. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības noteikumos, ja grozīti normatīvie akti, kas reglamentē elektroenerģijas tirdzniecību, vai izdoti enerģētikas tirgu regulēšanā iesaistīto iestāžu saistoši norādījumi, par to vismaz 30 dienas iepriekš rakstveidā informējot Klientu. Vairāk informācijas par papildpakalpojumiem. Elektroenerģijas apjoma aprēķināšana un apmaksas kārtība Rēķins tirgotājs tirdzniecībā sastādīts, pamatojoties uz Uzskaites punktos patērēto elektroenerģijas apjomu, kura uzskaiti veic Līgumā norādītais sadales sistēmas operators turpmāk - SOun uz Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu.

Informācija tirgotājiem

Rēķins tiek nosūtīts Klientam no Tirgotāja e-pasta uz Līgumā norādīto Klienta norēķina kontaktpersonas e-pastu 15 piecpadsmit dienu laikā pēc norēķina perioda beigām. Ja objektā skaitītāju rādījumi netiek iegūti ar distances saziņas līdzekļiem, Klients fiksē un veic patēriņa datu nodošanu no katra mēneša Ja Klients nav savlaicīgi ziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, SO veic patēriņa aprēķinu pēc Klienta vēsturiskā vidējā mēneša patēriņa vai kontrolapgaitā iegūtā skaitītāja rādījuma.

Klients deleģē Tirgotāju norēķināties par Klienta saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

tirgotājs tirdzniecībā

Tirgotājs iekļaus šo pakalpojumu maksu rēķinā atbilstoši SO sniegtajai informācijai. Klientam ir pienākums samaksāt par elektroenerģiju rēķinā norādītajā termiņā. Rēķins uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts Tirgotāja norādītajā norēķinu kontā. Ja maksājuma termiņš ir bankas brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena. Ja Tirgotājs tirdzniecībā veic avansa maksājumu, Tirgotājs novirza avansa maksājumu turpmāko Līgumā paredzēto maksājumu segšanai.

Klientam ir tiesības pieprasīt avansa maksājuma atmaksu, ko Tirgotājs veic piecu darba tirgotājs tirdzniecībā laikā no Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Klients nepiekrīt pilnībā vai daļēji Tirgotāja iesniegtajam rēķinam, Klients rakstveidā par to informē Tirgotāju, norādot iebildumus vēlamais pretenzijas iesniegšanas termiņš — līdz nākamā mēneša rēķina saņemšanai.

Klienta paziņojuma iesniegšana Tirgotājam neatbrīvo Klientu no rēķina savlaicīgas apmaksas pienākuma. Tirgotājs 10 desmit dienu laikā no Klienta paziņojuma saņemšanas izskata to, veic rēķinā norādītās maksājuma tirgotājs tirdzniecībā atbilstības pārbaudi un informē Klientu par savas pārbaudes rezultātiem.

LATGALES TIRGOTĀJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību -tirdzniecības firma

Ja Tirgotāja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka rēķinā norādītā summa ir samazināma, un Klients to jau ir samaksājis, Klienta pārmaksātā summa tiek ieskaitīta nākamo Līguma ietvaros veicamo maksājumu izpildē, vai atgriezta Klientam, ja Klients šādu vēlmi norādījis savā pretenzijā. Ja Klients nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis rēķinu, Tirgotājam ir tiesības piemērot Klientam nokavējuma procentus 0.

Līguma ietvaros Tirgotājs tirdzniecībā veiktie maksājumi vispirms tiek novirzīti nokavējuma procentu segšanai, pēc tam pamatparāda dzēšanai. Ja Klients kavē rēķina apmaksu vairāk nekā 10 desmit dienas, Tirgotājs nosūta Klientam brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1. Noteikumos lietotie termini: 2.

Ja turpmāko 20 divdesmit dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Klients nav veicis maksājumu saistības, Tirgotājs var dot rīkojumu SO atslēgt Klientu no elektroapgādes Sistēmas.

Pēc tam, kad Klients ir izpildījis visas no Līguma izrietošās parāda saistības ieskaitot Līgumā noteikto nokavējuma procentu samaksu un ziņojis par to Tirgotājam, Tirgotājs vienas darba dienas laikā nosūta paziņojumu SO par atslēgšanas procedūras pārtraukšanu vai elektroenerģijas piegādes atjaunošanu. Visas šajā punktā minētās darbības SO veic atbilstoši savām procedūrām.

tirgotājs tirdzniecībā

Līguma termiņš, grozījumi un tirgotājs tirdzniecībā Līgums stājas spēkā dienā, kad Tirgotājs reģistrējis sistēmā abpusēji parakstītu līgumu. Ja līgums ir noslēgts izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, zvanot tirgotājs tirdzniecībā Tirgotāja kontaktu centra tālrunivai aizpildot Atteikuma tiesību veidlapu un nosūtot to uz elektriba enefit.

Klientam ir tiesības atkāpties no šī Līguma pirms elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot Tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša divdesmitajam datumam. Ja klients noslēdzis līgumu par Enefit Fiksētais tarifu plānu, Tirgotājs vismaz 45 četrdesmit piecas dienas pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām uz norādīto e-pastu nosūta Klientam rakstiski sagatavotu piedāvājumu turpmākajam periodam.

Tirgotāja iesniegtais piedāvājums stājas spēkā, ja Klients tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 desmit dienām. Ja Klients nepiekrīt Tirgotāja piedāvājumam mans variants pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām Puses nav vienojušās par citiem noteikumiem, Līguma darbība tiek turpināta atbilstoši Tirgotāja tā brīža Universālā pakalpojuma noteikumiem.

Klients ir atbildīgs par spēkā esošu sistēmas pakalpojumu līgumu ar SO. Gadījumā, ja Klientam nav spēkā vai arī tiek izbeigts Sistēmas pakalpojumu līgums, Līgums tiek uzskatīts par Klienta vienpusēji izbeigtu. Lietotājs ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas lietošanu objektā vai izbeigt Līgumu pilnībā, par to informējot Tirgotāju vismaz piecas darba dienas tirgotājs tirdzniecībā un norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku.

tirgotājs tirdzniecībā

Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma beigu termiņa atbilstoši Noteikumu 3. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, kas saistīti ar nepieciešamību aktualizēt klientu apkalpošanas servisu sakarā ar Tirgotāja biznesa attīstību, tai skaitā, ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskus un funkcionālus risinājumus klientu apkalpošanā.

Atgādina tirgotājiem par ielu tirdzniecības atļauju izņemšanu

Šādā gadījumā Klientam nepiemēro Noteikumu 3. Atbildība tirgotājs tirdzniecībā saistību pārkāpumiem Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību un pienākumu pienācīgu izpildi un neizpildi, ieskaitot atbildību par to personu rīcību, kuras attiecīgā Puse piesaista savu tiesību īstenošanai un savu saistību izpildē vai kuru rīcību tā apstiprina. Puse neatbild par savas no Līguma vai likuma izrietošās saistības vai pienākuma pārkāpumu, ja Puse pieļāvusi šādu saistības pārkāpumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos tā ir informējusi klāt pievienojot dokumentus, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu otru Pusi trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās.

Datu aizsardzība Tirgotājs šī Līguma izpildes nodrošināšanai apstrādā Klienta personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams elektroenerģijas tirdzniecības darījuma noformēšanai līguma noslēgšana un nodrošināšanai sadarbības ar SOtai skaitā, norēķinu veikšanai grāmatvedībā.

Ja Klients nepilda savus Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos maksājumu pienākumus, Tirgotājam ir tiesības nodot datus par Klientu un saņemtajiem pakalpojumiem parāda piedziņas nolūkos pieaicinātām trešajām personām, kā arī iekļaut šādus datus Tirgotāja klientu kredītvēstures apkopošanas datu bāzē.

Strīdu izšķiršana Strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, risina Tirgotājs tirdzniecībā vienojoties. Ja tas nav iespējams, tad Jebkādas domstarpības un strīdus, kas saistītas ar Līgumu vai izriet no tā, izšķir Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības. Zaļās enerģijas pārdošanas vispārīgie noteikumi Vispārīgie noteikumi un nosacījumi Šie Zaļās enerģijas pārdošanas vispārīgie noteikumi un nosacījumi reglamentē no atjaunīgiem enerģijas avotiem ražotās elektroenerģijas turpmāk "Zaļā enerģija" tirdzniecību.

Tiek piemēroti vispārīgie elektroenerģijas tirdzniecības noteikumi.

Apmeklējot šo mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju pat sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Tās parasti tiek iestatītas kā atbilde uz jūsu veiktajām darbībām, kas ir pieprasījums pēc pakalpojumiem, piemēram, jūsu privātuma iestatījumu saglabāšana, pieteikšanās formu aizpildīšana vai sesijas nodrošināšana.

Zaļās enerģijas tirdzniecība Ja Līguma priekšmets ir Zaļās enerģijas tirdzniecība, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam elektroenerģiju, kuras atjaunīgo izcelsmi var pierādīt ar Izcelsmes sertifikātiem. Tirgotājs tirdzniecībā var iegādāties saules enerģiju, vēja enerģiju vai Zaļo enerģiju kopumā, atkarībā no pamattekstā norādītās vienošanās.

Pārdevējs nodrošina Izcelsmes sertifikātus, kas izsniegti Eiropas Ekonomikas zonas valstī, lai šādi apliecinātu pārdotās Zaļās enerģijas daudzumu Izcelsmes sertifikāts; Izcelsmes garantija IG. Pārdevējs anulēs attiecīgos Izcelsmes sertifikātus, kas reģistrēti uz Pārdevēja vārda un atbilst Pircēja nopirktajai elektroenerģijai saules vai vēja enerģijas IG, abas garantijas vai Zaļajai enerģijai kopumā, atkarībā no pamattekstā norādītās vienošanās.

Enefit lietotne Izmanto Enefit lietotnes sniegtās iespējas un ietaupi!